Βάση Γνώσεων

Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών - Hosting Service Level Agreement (SLA)  Εκτύπωση αυτού του άρθρου

Tο παρόν συμφωνητικό περιγράφει την εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου των υπηρεσιών hosting της iBS. Η εγγύηση ισχύει για οποιονδήποτε πελάτη της iBS χωρίς οικονομική εκκρεμότητα την περίοδο διακοπής της διαθεσιμότητας του δικτύου στα συμβαλλόμενα datacenter.

Η IBS και ο Πελάτης συμφωνούν ότι οι παρακάτω όροι του συμφωνητικού υπηρεσιών φιλοξενίας διακομιστών είναι κοινά αποδεκτοί και περιγράφουν τα επίπεδα διαθεσιμότητας της υπηρεσίας.

1. Προδιαγραφές Επιπέδου Υπηρεσιών.
Η IBS προσπαθεί να έχει το περιεχόμενο του ιστοχώρου σας διαθέσιμο (uptime) για http πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κάθε στιγμή. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας hosting ορίζεται ως απώλεια όλων των πακέτων από την IBS προς τους παροχείς του δικτύου κορμού.
Ο χρόνος διακοπής μετριέται μετά από την κοινοποίηση της μη λειτουργίας των δικτύων, μέσω του on-line συστήματος ticketing της IBS στην διεύθυνση http://support.ibs.gr. Εάν είναι αδύνατη και η ενεργοποίηση του ticket system, τότε η κλήση πρέπει να γίνει προς τον υπεύθυνο δικτύων της IBS τηλεφωνικά (+30.210.4224.242). Οι διαχειριστές της IBS θα καθορίσουν το τέλος του χρόνου διακοπής από μια trace-route εντολή στο μηχάνημα του πελάτη απ' έξω από το δίκτυο της εταιρίας.

2. Εγγύηση Απώλειας Πακέτων.
Αυτή η εγγύηση ισχύει για οποιονδήποτε πελάτη της IBS χωρίς οικονομική εκκρεμότητα κατά τη διάρκεια διακοπής της λειτουργίας υπηρεσιών φιλοξενίας λόγω βλάβης του εξοπλισμού. Ο στόχος της IBS είναι να κρατήσει τη μέση απώλεια πακέτων στο δίκτυό της σε 0,1% ή και λιγότερο. Η "μέση απώλεια πακέτων", όσον αφορά έναν δεδομένο μήνα, σημαίνει το μέσο ποσοστό των πακέτων IP που διαβιβάζονται στο δίκτυο της IBS κατά τη διάρκεια τέτοιου μήνα που δεν παραδίδονται επιτυχώς, όπως μετριέται από την IBS. Η ταχύτητα σύνδεσης αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα από άκρο σε άκρο. Η iBS δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας εικονικών ή και των αποκλειστικών διακομιστών θα είναι διαθέσιμη 100% λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

3. Πιστώσεις.
Σε περίπτωση που ο προσφερόμενος διακομιστής, ο Τεχνολογικός Εξοπλισμός ή οι Υποδομές του Data Center, όπου φιλοξενείται η υπηρεσία hosting είναι διαθέσιμα λιγότερο από 99,9% στο διάστημα ενός μήνα η IBS θα πιστώσει την αμοιβή υπηρεσιών για κάθε ώρα μη λειτουργίας, με μια επιπλέον ημέρα δωρεάν χρόνου φιλοξενίας. Η πίστωση αυτής της μορφής είναι η αποκλειστική αποζημίωση σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας και εφαρμόζεται σε 30 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης του σχετικού αιτήματος από τον πελάτη.

4. Εγγύηση Αντικατάστασης Υλικού.
Η IBS εγγυάται τη λειτουργία όλων των ενοικιαζόμενων / αγορασμένων τμημάτων υλικού και θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε αποτυχημένο συστατικό με καμία οικονομική επιβάρυνση στον πελάτη. Η αντικατάσταση του υλικού θα αρχίσει μόλις προσδιορίσει η IBS την αιτία του προβλήματος. Η αντικατάσταση του υλικού είναι εγγυημένη για να είναι πλήρης μέσα σε 120 λεπτά από τον προσδιορισμό του προβλήματος. Σε περίπτωση που χρειασθεί περισσότερο από 120 λεπτά, η IBS θα επιστρέψει στον πελάτη την αμοιβή μιας ημέρας ανά ώρα που δεν λειτουργεί το σύστημα (μέχρι 100% της μηνιαίας αμοιβής πρόσβασης του πελάτη). Αυτή η εγγύηση αποκλείει το χρόνο που απαιτείται για να ανοικοδομηθεί οποιαδήποτε σειρά RAID.

5. Περιορισμοί.

Η IBS δεν έχει καμία ευθύνη και ο πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα του Web Site (ιστοχώρου) του, που προκαλείται ή συνδέεται με:
  1. Περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο της IBS συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δραστηριότητες κυβερνητικές, πόλεμος, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, ένοπλης σύγκρουσης, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, της διακοπής ή της καθυστέρησης στη μεταφορά, απρόσιτη ή διακοπή ή καθυστέρηση στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεις χάκερ ή ιών, αποτυχία του λογισμικού τρίτων ή ανικανότητα να ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή αυτού του SLA.
  2. Προγραμματισμένης ή επείγουσας συντήρησης και βελτίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρίας. Η IBS αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους διακομιστές της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Plesk Control Panel, PHP, MySQL, ASP.net, PERL, κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mysql queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που ο Πελάτης διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η IBS έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους διακομιστές μας.
  3. Θέματα με τον DNS, FTP, POP, IMAP ή SMTP πρόσβαση πελατών.
  4. Ψεύτικες αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων της IBS.
  5. Πράξεις ή παραλείψεις του πελάτη (ή πράξεις ή παραλείψεις άλλες που δεσμεύονται ή που εγκρίνονται από τον πελάτη), συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, συνήθειας ή της κωδικοποίησης (π.χ., CGI, Perl, HTML, ASP, κ.λπ.), οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων της IBS και των διατάξεων της αποδεκτής πολιτικής χρήσης.
  6. Παράδοση ή μετάδοση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή webmail.
  7. Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη. Η IBS δεν είναι αρμόδια για τους browsers ή τους DNS οι οποίοι μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον Πελάτη. Επίσης η IBS δεν είναι αρμόδια για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον παροχέα που έχει επιλέξει ο Πελάτης.

6. Χρήση Υπηρεσιών Διαδικτυακής Φιλοξενίας.

Ο πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα "ανεβάζει" στους διακομιστές της IBS θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την IBS για να λειτουργήσει, αλλιώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της IBS για την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, ανανέωση και διαφήμιση του web site στον χώρο που του έχει παραχωρηθεί, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο επιπλέον κόστος, το οποίο χρεώνεται ξεχωριστά και κατόπιν συνεννόησης / συμφωνίας.
Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αναθέσει άλλη εργασία επιπρόσθετου προγραμματισμού επί του server στην IBS, συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή / δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η IBS δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η IBS θα μπορούσε καλή τη θέληση και κατ' εξαίρεση (εάν η ίδια το επιθυμεί) να του παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα ζητήματα.
Η IBS δεν ασκεί έλεγχο αλλά ούτε φέρει την όποια ευθύνη τυχόν προκύψει για το περιεχόμενο των δημοσιευμένων πληροφοριών, που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα και πνευματική ιδιοκτησία του Πελάτη. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του INTERNET είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η IBS δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας.

7. Μη Επιτρεπτή Χρήση των Διακομιστών.
H IBS έχει την δυνατότητα να απορρίψει υλικό που διοχετεύεται στους φιλοξενούμενους διακομιστές της και που έχει παραχωρήσει για αποκλειστική χρήση από τους πελάτες της, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, είναι πορνογραφικού ή πειρατικού περιεχομένου, αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε τέτοια περίπτωση η iBS απενεργοποιεί το λογαριασμό του και ειδοποιεί τον πελάτη να αφαιρέσει το υλικό και αν αυτός δεν συμμορφωθεί άμεσα, το παρόν συμφωνητικό παύει να ισχύει. Επίσης μπορεί να ακυρώσει το παρόν συμφωνητικό σε περίπτωση χρήσης ανορθόδοξου / ανεπιθύμητου μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam mail). Την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης και διακίνησης πληροφοριών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω των ενοικιαζόμενων διακομιστών την έχει ο εκάστοτε Πελάτης. Η IBS δύναται να προσφέρει με αμοιβή προς τον πελάτη, υπηρεσίες διάγνωσης από ιούς, κακόβουλο λογισμικό (spyware, bots) για προσβεβλημένους ιστότοπους με χρήση λογισμικού τρίτων κατασκευαστών χωρίς να φέρει την όποια ευθύνη για λογαριασμό τους.

8. Χρήση Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα.
Διευκρινίζουμε ότι παρέχουμε τα προ εγκατεστημένα Δωρεάν scripts "ως έχει" και δεν τα υποστηρίζουμε τεχνικά, καθώς είναι τρίτων κατασκευαστών και όχι της iBS. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την μη ομαλή λειτουργία κάποιου script που περιέχεται στο Plesk Power Pack ή ακόμη και εφαρμογών όπως JOOMLA, WORDPRESS, DRUPAL, AWSTATS κ.α., εκτός αν έχει προσφερθεί σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο τεχνικών υπηρεσιών και συμφωνηθεί από τον πελάτη.

9. Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup)
H iBS δεν υποχρεούται να ρυθμίσει τις εφαρμογές του διακομιστή για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας ούτε επίσης φέρει την όποια ευθύνη για την ορθή λήψη (backup) και ανάκτηση (restore) δεδομένων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της προσφέρει με αμοιβή την επιπρόσθετη υπηρεσία MANAGED όπου φροντίζει για την μηνιαία (μια φορά τον μήνα) λήψη αντιγράφου αρχείων και βάσης δεδομένων (backup) για τον ιστότοπο πελατών της. Επίσης σε περίπτωση καταστροφής και όχι από λάθος χρήστη, προσφέρει την δωρεάν επαναφορά τους στην πρωτύτερα κατάσταση λειτουργίας τους (restore). Επειδή δεν κατασκευάζει ή ίδια την εφαρμογή λήψης backup του Plesk, για το λόγο αυτό δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία της.

10. Ορισμοί Αμοιβών Φιλοξενίας.
Η αμοιβή φιλοξενίας για τους πελάτες με πακέτα Shared Hosting είναι το ετήσιο τέλος (συνδρομή) βασικής πρόσβασης που προ-καταβάλλεται από τον πελάτη για το πακέτο, στο όριο μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπεται κάθε μήνα, χωρίς πρόσθετη δαπάνη, αποκλείοντας αμοιβές όπως: των δαπανών σχετικά με τις διαχειριστικές υπηρεσίες, την επαυξητική χρήση εύρους ζώνης, τις αμοιβές για τις πρόσθετες διευθύνσεις IP ή τους σκληρούς δίσκους, αμοιβές συντήρησης λογισμικού ή άλλες αμοιβές παροχής υπηρεσιών (προστασία από mailware, bots, virus, security, λήψη backup, δοκιμή restore, κ.α.)

Για τους πελάτες VPS ή Dedicated Server η αμοιβή φιλοξενίας αποτελείται από το εξάμηνο ή ετήσιο βασικό τέλος (συνδρομή) που προ-καταβάλλεται από τον πελάτη για τα τυποποιημένα πακέτα της iBS, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του κεντρικού υπολογιστή, τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στην έκταση που παρέχεται στον πελάτη χωρίς πρόσθετη δαπάνη, και μέχρι το ποσό μεταφοράς στοιχείων που επιτρέπεται κάθε μήνα χωρίς πρόσθετη δαπάνη.

Στην αμοιβή φιλοξενίας δεν περιλαμβάνονται άλλες αμοιβές που πιθανά μπορεί να υπάρξουν, όπως: των δαπανών σχετικά με τις διαχειριστικές υπηρεσίες, την επαυξητική χρήση εύρους ζώνης, τις αμοιβές για τις πρόσθετες διευθύνσεις IP ή τους σκληρούς δίσκους, αμοιβές συντήρησης λογισμικού ή άλλες αμοιβές παροχής υπηρεσιών (προστασία από mailware, bots, virus, security, λήψη backup, δοκιμή restore, κ.α.)

11. Πολιτική Τιμολογήσεων, Επιστροφών, Ακυρώσεων & Διακοπής Υπηρεσιών
  1. Τιμολογήσεις: Η πληρωμή των υπηρεσιών γίνεται προκαταβολικά, αυστηρά πριν την ημερομηνία έναρξης της συνδρομής. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), πληρώνονται από τον πελάτη. Σε περίπτωση που υπάρχει ανεξόφλητη συνδρομή η iBS, δύναται να παύσει ΑΜΕΣΑ την υπηρεσία πρόσβασης (αρχεία, emails, κ.λπ.), χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση προς τον πελάτη.
  2. Ακύρωση και Επιστροφή χρημάτων: Tα πακέτα φιλοξενίας (shared hosting) της Εταιρίας συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών φιλοξενίας της Εταιρίας, μπορεί μέσα σε 10 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων. Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 10 ημέρες, επιστρέφεται στον πελάτη το πόσο της συνδρομής του. Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, αγορά SSL, αγορά στατικής IP, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 10ή μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης Shared Hosting και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από την Εταιρία, όπως Domain Names, Dedicated Server, Resellers Hosting, SSL κλπ.

Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για θετική η αποθετική ζημιά για διαφυγόντα κέρδη ή για υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο πελάτης έναντι τρίτων. Tο παρόν συμφωνητικό ισχύει για οποιονδήποτε πελάτη της iBS χωρίς οικονομική εκκρεμότητα την περίοδο διακοπής της διαθεσιμότητας του δικτύου.

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Επίσης Διαβάστε

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Ιστότοπου 60 ημερών
Με την παράδοση του ιστότοπου, σας προσφέρουμε εγγύηση καλής λειτουργίας 60 ημερών διότι κύριο...
Αξία παρεχόμενων υπηρεσιών (Wordpress, PHP, MySQL, Servers, Workstations)
Προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση & υψηλού επιπέδου ποιότητας, παρεχόμενες τεχνικές...
Άδεια Χρήσης Λογισμικού
1. Άδεια χρήσης του Λογισμικού Η iBS ΕΠΕ έχει τα αποκλειστικά νόμιμα δικαιώματα πνευματικής και...
Website Support | Συντήρηση Ιστοτόπου
Η iBS προσφέρει με αμοιβή τις υπηρεσίες της, για την επίλυση προγραμματιστικών λαθών (bugs)...