Βάση Γνώσεων

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Ιστότοπου 60 ημερών  Εκτύπωση αυτού του άρθρου

Με την παράδοση του ιστότοπου, σας προσφέρουμε εγγύηση καλής λειτουργίας 60 ημερών διότι κύριο μέλημα μας είναι η πλήρη ικανοποίηση του πελάτη μας για τον νέο του ιστότοπο. Προσφέρουμε αυτή την περίοδο δωρεάν υπηρεσιών έτσι ώστε ο ιστότοπος να δοκιμασθεί από τον πελάτη για να προσδιορισθούν οι ατέλειες και τα προβλήματα του με σκοπό την έμμεση βελτίωση του. Περιλαμβάνει:
 1. Εγκατάσταση ενημερώσεων για το WordPress [WP-update-service]. Αφορά νέες εκδόσεις που περιλαμβάνουν βελτιώσεις του λογισμικού WordPress, WooCommerce και που κρίνει αναγκαίες η ίδια η iBS. Σε περίπτωση που υπάρξει αστοχία λογισμικού κατά την εγκατάσταση και ο κατασκευαστής δεν παρέχει λύση για αυτή τότε επαναφέρουμε το αντίγραφο λειτουργίας που λήφθηκε από την iBS πριν από την εγκατάσταση για την συνέχιση λειτουργίας με την προηγούμενη έκδοση έως ότου αποφασισθεί σε συνεργασία με τον πελάτη (α) η αναμονή λύσης από τον κατασκευαστή ή (β) επίλυση από την iBS με επιπλέον αμοιβή.
 2. Συντήρηση εξοπλισμού υποδομής [Host-Backup]. Εποπτεία λειτουργίας του Cloud Hosting Server, επίλυση προβλημάτων διαθεσιμότητας, λήψη αντιγράφων ασφαλείας για την βάση δεδομένων (MySQL) και τα αρχεία του ιστότοπου που βρίσκονται στους φακέλους (HTTPDOCS, HTTPSDOCS). Η αποθήκευση των αντιγράφων ασφαλείας γίνεται σε πόρους που μας διαθέτει ο πελάτης.
 3. Επιδιόρθωση προγραμματιστικών σφαλμάτων. Αφορά την δωρεάν επιδιόρθωση αποκλειστικά για τα μέρη κώδικα (PHP, CSS, JavaScript, jQuery, HTML5) που έχουμε αναπτύξει. Προγραμματιστικό σφάλμα (bug) είναι ένα λάθος, σφάλμα, αποτυχία, ή ελάττωμα σε ένα πρόγραμμα λογισμικού που το οδηγεί σε ανεπιθύμητη συμπεριφορά (π.χ. εμφάνιση λανθασμένου αποτελέσματος).
 4. Βελτιστοποίηση εμφάνισης. Επεμβαίνουμε στον κώδικα λογισμικού (PHP, CSS, JavaScript) για την σωστή εμφάνιση στις ενημερωμένες εκδόσεις των φυλλομετρητών Chrome και Firefox, ανεξάρτητα τον τύπο οθόνης. Επίσης διασφαλίζουμε την αναγνωρισιμότητα από τις μηχανές αναζήτησης σύμφωνα με τις επίκαιρες προδιαγραφές τους. Ευθύνη μας είναι η βελτιστοποίηση του κώδικα και όχι η έρευνα και εντοπισμός τέτοιων περιπτώσεων. Αυτή την ευθύνη την έχει ο πελάτης ή την μεταφέρει στην iBS με την παραγγελία της υπηρεσίας ελέγχου χρηστικότητας – εμφάνισης.
 5. Τηλεφωνική υποστήριξη για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης καθημερινής λειτουργίας του συστήματος λογισμικού. Το έμπειρο προσωπικό της iBS αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και την παροχή συμβουλευτικών οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν την επιχειρησιακή λειτουργία του ιστότοπου.
Πνευματικά Περιεχόμενα Περιεχομένου του ιστότοπου
Ο πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα πνευματικά δικαιώματα για το περιεχόμενο του ιστότοπου (σύνδεσμοι, κείμενα, φωτογραφίες, διαγράμματα, ψηφιακά έγγραφα, video, στοιχεία συναλλασσόμενων με εκείνον κ.λ.π.,) και σε καμμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η iBS ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με το εν λόγω περιεχόμενο. Ο Πελάτης οφείλει να σεβαστεί τις άδειες χρήσης οποιουδήποτε υλικού προστατευόμενου από το Ν.2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία ενός τρίτου προσώπου. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο πελάτης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.

Ευθύνη της iBS
Η iBS θα διαφυλάξει με απόλυτη εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορία που θα αποκτήσει ή που θα της δοθεί κατά την υλοποίηση του ιστότοπου και δεν θα αποκαλύψει σε τρίτο καμιά πληροφορία που έχει σχέση με το περιεχόμενο ή με τα στοιχεία που θα περιέλθουν στη γνώση της σε σχέση με τον ιστότοπο.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η IBS για προβλήματα που δημιουργούνται στον πελάτη από μια ή περισσότερες από τις επόμενες αιτίες
Η iBS δεν φέρει καμία ευθύνη για την λειτουργία εφαρμογών ανοιχτού κώδικα. Διευκρινίζουμε ότι χρησιμοποιούμε το εν λόγω λογισμικό "ως έχει". Παραμένουμε στην διάθεση του πελάτη για την επίλυση όποιου προβλήματος τυχόν αντιμετωπίσει, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την μη ομαλή λειτουργία του. Ειδικότερα:
 1. μετά την λήξη του πρώτου διμήνου χρήσης,
 2. πρόβλημα στα μέσα αποθήκευσης (Δίσκοι, CD, κ.λπ.),
 3. προβλήματα που οφείλονται στο λειτουργικό σύστημα του server ή άλλο λογισμικό,
 4. λανθασμένο χειρισμό από τον χρήστη,
 5. επίθεση τρίτου (hacking),
 6. προσβολές από ιούς υπολογιστών,
 7. εάν ο πελάτης συνεχίσει τη λειτουργία του λογισμικού παρά την ύπαρξη προβλήματος, χωρίς να έχει ειδοποιήσει την IBS για αυτό,
 8. επέμβαση στο λογισμικό ή στα αρχεία από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από την IBS,
 9. αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων της IBS προς τον πελάτη λόγω ανώτερης βίας
Η IBS δεν υποχρεώνεται σε παροχή υποστήριξης οποιασδήποτε φύσης στον εξοπλισμό (υπολογιστές, routers, εκτυπωτές, άλλο λογισμικό κ.λπ.) του πελάτη. Επίσης δεν καλύπτει τις επανεγκαταστάσεις του λογισμικού λόγω αγοράς νέων μηχανημάτων, αλλαγές μηχανημάτων, αναβαθμίσεις λειτουργικών συστημάτων κ.λπ. Η IBS σε καμία περίπτωση δεν υπέχει κύρια ή επικουρική ευθύνη για αποζημίωση οποιασδήποτε θετικής ή/και αποθετικής ζημιάς, ή/και διαφέροντος, ή/και διαφυγόντων κερδών, που προκλήθηκαν από την χρήση του λογισμικού. Οποιαδήποτε ευθύνη της IBS προς τον πελάτη περιορίζεται στο σύνολο του ποσού που δαπανήθηκε για την αγορά του λογισμικού. Ο περιορισμός αυτός δεν σκοπεύει στην εξαίρεση ή τον περιορισμό των υποχρεώσεων της IBS προς τον πελάτη ή να αντιβαίνει στους ισχύοντες νόμους.

Με το πέρας της εγγύησης των 60 ημερών για να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπου, προτείνουμε ο πελάτης είτε να αναλάβει ο ίδιος ή άλλη εταιρία πληροφορικής την ευθύνη συντήρησης του ιστότοπου είτε να την αναθέσει στην iBS. Ένα συστατικό κώδικα πρέπει να δοκιμασθεί ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν κάνει αυτό που δεν πρέπει να κάνει. Το ίδιο ισχύει με την χρηστικότητα ενός ιστότοπου ως προς την αλληλεπίδραση και ανταπόκριση προς τους χρήστες. Εάν λοιπόν δεν έχει παραγγελθεί υπηρεσία ελέγχου χρηστικότητας - εμφάνισης για το περιεχόμενο, την διάταξη, την δομή και των επιλογών περιήγησης, ο πελάτης έχει 60 ημέρες να δοκιμάσει και να μας αποστείλει τις παρατηρήσεις του για να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις.

Copyright iBS LTD Έκδοση: 1.5 Πειραιάς 2017
Το παρόν ψηφιακό έγγραφο αντικαθιστά – ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση του και διατίθεται υπό την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές.
 

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Επίσης Διαβάστε

Άδεια Χρήσης Λογισμικού
1. Άδεια χρήσης του Λογισμικού Η iBS ΕΠΕ έχει τα αποκλειστικά νόμιμα δικαιώματα πνευματικής και...
Αξία παρεχόμενων υπηρεσιών (Wordpress, PHP, MySQL, Servers, Workstations)
Προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση & υψηλού επιπέδου ποιότητας, παρεχόμενες τεχνικές...
Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Χρήσης Ιδεατών Εξυπηρετητών (Hosting)
Tο παρόν συμφωνητικό περιγράφει την εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου των υπηρεσιών hosting της...